karkafeh St. Ibrahem Al-Atrash
Building, Bethlehem,
West Bank

+970 2 274 7503
+972 2 274 4992